Портал недвижимости Новое место

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Ошибка
  • Ошибка при загрузке канала данных.
Главная Законодательство ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР оренди з правом викупу

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР оренди з правом викупу

E-mail Печать PDF

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР
оренди з правом викупу

____ “____”________ 19__ р.
(місце укладання договору)

__________________
(назва організації)
названа у подальшому "Орендодавець", у особі _____
(п, і, п б, посада)
що діє на підставі статуту, з однієї сторони, і (назва орга¬нізації) названа у подальшому "Орендар", у особі______
(п, і, п б, посада)
що діє на підставі _________________
(ухвала загальних зборів,
__________________
членів організації орендарів, статут)
з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.
1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у користу¬вання таке майно:
Майно Кількість Вартість Термін Розмір Розмір
аморти- плати на плати зації квартал на рік
_______
1.________________
2.________________
3.________________
Разом в оренду передається зазначене майно на суму ___________ ___________карбованців.
(сума літерами)
2. Орендареві передаються закріплені за державним під¬приємством кошти утворених на ньому фондів у повному об¬сязі за станом на __________ 19__ р.
3. Орендареві передаються запаси сировини, матеріалів, не¬завершене виробництво і готова продукція.
4. Зазначене майно буде використовуватися для ____,
5. Майно вважається переданим в оренду з моменту укла¬дання цього договору або з моменту набування орендним під¬приємством прав юридичної особи.
6. Орендар зобов'язується своєчасно виконувати орендні платежі згідно з доданим розрахунком загальною сумою _______карбованців на рік.
Перерахування орендних платежів усередині господар¬ського року виконується щоквартально рівними частинами (не пізніше 10-го числа другого місяця наступного кварталу) на розрахунковий рахунок орендодавця.
За прострочку платежів на термін більше місяця орендар сплачує штраф розміром _______ відсотків від суми чергового платежу.
7. Розміри орендної плати можуть змінюватися за згодою сторін один раз у п'ять років. Вони можуть бути переглянуті достроково на вимогу однієї з сторін у випадку змін установ¬лених централізованим порядком цін і тарифів і в інших ви¬падках, передбачених законодавством України.
8. На основні засоби, придбані за рахунок орендатора, амортизаційні відрахування не виконуються.
9. Орендодавець зобов'язується передати орендареві фонди і ліміти на продукцію, а також вживає інших необхідних за¬ходів, що забезпечують виконання державного замовлення.
Орендодавець здає майно у стані, що дозволяє його нор¬мальну експлуатацію.
У випадку ухилення від передання зданого майна Орендо¬давець сплачує Орендареві штраф у розмірі _______ відсотків від вартості майна.
10. Орендар зобов'язується:
а) виконувати державне замовлення у обсязі, що не пере¬вищує державне замовлення, прийняте на рік здавання у оренду державного підприємства;
б) використовувати орендоване майно за його прямим при¬значенням з метою розв'язання поставлених перед ним за¬вдань;
в) утримувати майно у повній справності;
г) своєчасно виконувати поточний ремонт і капітальний ремонт орендованих виробничих фондів за рахунок власних коштів.
11. Орендар несе відповідальність за псування орендованих засобів виробництва.
12.Якщо Орендар після закінчення договору повертає майно в ушкодженому (неробочому) стані, то він відшкодовує задані збитки згідно з діючим законодавством.
13. Зміна умов договору, його розірвання і припинення мож¬ливі лише за згодою сторін.
На вимогу однієї з сторін договір може бути змінено або розірвано з ухвали Держарбітражу у випадках порушення іншою стороною умов договору.
14. Орендоване майно може здаватися в суборенду Оренда¬рем лише з письмового дозволу Орендодавця.
15. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором оренди, зміну і розірвання договору односторон¬нім порядком сторони відшкодовують заподіяні збитки, у тому числі і упущений зиск (крім передбачених цим договором штрафних санкцій), згідно з діючим законодавством.
16. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим догово¬ром, регламентуються діючим законодавством.
17. Суперечки, що випливають з цього договору оренди, розглядаються органами Державного арбітражу.
18. Термін оренди установлюється на _____років з 19_р. до ______________ 19__ р.
19. Майно переходить у власність Орендаря, якщо він вніс Орендодавцеві усю належну йому орендну плату від вартості зданого на повний амортизаційний термін майна, а також вніс Орендодавцеві орендні платежі від залишкової вартості май¬на, оренда якого згідно з договором припинена до закінчення амортизаційного терміну.
При цьому до складу орендної плати амортизаційні відраху¬вання входять у повному обсязі.
20. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
21. Юридичні адреси сторін:
Орендодавець: _____
Орендар: __________
Підписи:
Орендодавець: Орендар:
“__”________19__р. “____”________19__р.

 

 

Лента новостей

Друзья портала:

Продажа земли в Крыму - земля в Крыму. Участки на ЮБК, в Ялте, Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории и др.
Продажа земельных участков – все загородной по коммерческой недвижимости Киева и Украины
Цены на компьютеры. Объявления Украины и России.

Баннерная реклама

Друзья портала:

Недвижимость Украины - коммерческая недвижимость и земельные участки в Северодонецке. Земельные участки в Крыму
Раскрутка сайтов

Курс валют

Статистика посещений

Rambler's Top100
get married with Russian brides homepage counter счетчик сайта

Партнеры: