Портал недвижимости Новое место

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Ошибка
  • Ошибка при загрузке канала данных.
Главная Законодательство ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

E-mail Печать PDF

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

________________, назване у подальшому "Орендодавець", з однієї сторони, і Організація орендарів ________________ названа у подальшому "Орендар", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.
1. Орендодавець передає, а Орендар приймає: основні фонди сумою _________ грв, згідно з Додатком
оборотні кошти в сумі ____________грв., у тому числі як запаси сировини і продукції ____________ грв., як грошові кошти ___грв.
2. Орендодавець зобов'язується:
2.1. Забезпечувати Орендаря сировиною і матеріалам” (продукцією) в обсязі, асортименті й у терміни, зазначені, специфікаціях (погоджених не пізніше, ніж за _______ днів до початку календарного року).
2.2. Забезпечувати Орендаря у терміни, що не порушу ют його нормальну господарську діяльність, нормативними акта ми, повідомляти встановлені терміни надання планів і звітності.
2.3. Надавати Орендареві необхідну методичну та іншу допомогу у розв'язанні поточних і перспективних завдань, плануванні і складанні звітності, удосконаленні управління й обліку.
2.4. Виділяти за плату за заявками Орендаря автотранспорт (при надходженні заявки не пізніше ніж за _ до дня виділення автотранспорту).
2.5. Сприяти матеріально-технічному постачанню Орендаря.
У 1991 -_________ рр. виділяти для розвитку матеріальне технічної бази Орендаря ______________
2.6. Надати інформацію про передовий досвід, наукові досягнення в організації діяльності підприємств аналогічної профілю __________(зазначаєте періодичність, наприклад, постійно), прогнози, зміни кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку ______________ (зазначається періодичність).
2.7. Здійснювати соціальне і культурно-побутове обслуговування Орендаря на однакових підставах з іншими підприємствами за рахунок коштів Орендаря.
3. Орендар зобов'язується:
3.1. Забезпечити належне використання одержаних в Орендодавця основних фондів і оборотних коштів згідно своїм Статутом і цим договором.
Щорічно забезпечувати приріст реалізації продукції і валових прибутків з розрахунку на одного працівника Орендарі розмірах не нижче від планових для ________________
(зазначається територія або група підприємств)
3.2. Самостійно здійснювати капітальний і поточний ре¬монт основних фондів, переданих йому в оренду згідно з цим договором, за рахунок власних коштів і за рахунок кредитів банку, а також коштів, що виділяє Орендодавець на розвиток матеріально-технічної бази.
Основні фонди, побудовані і придбані Орендарем за раху¬нок власних і займаних коштів, є власністю Орендаря.
3.3. Виконувати списання і реалізацію отриманих в оренду основних фондів лише за згодою Орендодавця, якщо вони не перейшли у відповідності до п. 6 цього договору у власність Орендаря.
3.4. Щоквартально, не пізніше _________числа наступного місяця, перераховувати Орендодавцеві орендну плату у роз¬мірі амортизаційних відрахувань на повне відновлення орен¬дованих основних фондів і видатків на утримання апарату управління Орендодавця, визначену в абсолютній сумі _____________грв., а також перераховувати _______відсотків від ______ (зазначається з яких коштів: прибутку, госпрозрахункового прибутку або прибутку від здійснення діяльності на орендованих згідно з цим договором основних фондах на формування централізованих фондів і резервів).
Примітка. У тому випадку, коли на оренду переходить не¬рентабельне або низькорентабельне підприємство, доцільно передбачити у договорі відповідні пільги і визначити, наприк¬лад, що Орендар вносить орендну плату і (або) відрахування від своїх прибутків (прибутку) лише при досягненні зазначе¬ного в договорі рівня рентабельності. При цьому можна навіть включити до договору шкалу платежів і відрахувань, що зале¬жать від рівня рентабельності.
3.5. Суворо дотримувати встановлений мінімальний режим робочого часу (правила обслуговування відвідувачів і торгу¬ючих) , правила техніки безпеки, санітарні протипожежні ви¬моги.
3.6. Здійснювати у неробочий час охорону орендованого і власного майна або укладати договір з позавідомчою охоро¬ною.
3.7. Оплачувати Орендодавцеві виконання на прохання Орендаря робіт, не передбачених цим договором, у розмірах, установлюваних окремими угодами.
3.8. Надавати в установлені терміни плани, бухгалтерську і статистичну звітність.
4. Плани діяльності розробляються Орендарем на основі діючої в системі _______ нормативної бази - норм і нормативів трудових, матеріальних і фінансових витрат, а за їх браком -на основі науково обгрунтованих розрахунків трудових, ма¬теріальних і фінансових витрат, виділених Орендодавцем Орендареві ресурсів згідно з п.2.1 та 2.5 цього договору.
Плани діяльності Орендаря, крім зазначених у цьому дого¬ворі, Орендарем установлюються самостійно.
5. Орендар самостійно розв'язує питання про здавання до піднайму переданих йому Орендодавцем основних фондів.
6. Після виплати Орендарем через орендну плату вартості основних фондів, переданих йому Орендодавцем згідно з цим договором, основні фонди (в міру виплати вартості окремих з них) переходять у власність Орендаря.
Орендар має право у будь-який час викупити орендоване майно.
Викуп майна до закінчення договору не звільняє Орендаря від виконання договірних зобов'язань (за винятком орендної плати).
7. Відповідальність сторін
7.1. Орендар за неналежне виконання обов'язків за цим договором несе таку відповідальність:
7.1.1. За порушення п.3.3 Орендар перераховує Орендо¬давцеві усю суму коштів, уторгованих від реалізації основних фондів і сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від цієї суми, або перераховує Орендодавцеві вартість списаних без згоди Орен¬додавця основних фондів, установлену на момент передання
Них фондів в оренду Орендареві.
7.1.2. За порушення термінів перерахування коштів, установлених в п.3,4, Орендар сплачує штраф у розмірі _____ крб. за кожен день затримки.
7.1.3. За порушення п.3.5 до Орендатора вживаються санк¬ції. Перелік санкцій визначається спільною угодою Орендо¬давця і Орендаря за погодженням з профспілковою органі¬зацією на термін до трьох років.
7.1.4. За порушення термінів надання планів і звітності Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі ______ крб. за кожен день прострочки окремого документа.
7.1.5. Відповідальність за порушення інших зобов'язань визначається в установленому законом порядку.
7.2. Орендодавець за неналежне виконання обов'язків за цим договором несе таку відповідальність:
7.2.1. За порушення п.2.1-2.4 Орендар знижує розміри від¬рахувань, виконуваних ним на утримання апарату управлін¬ня Орендодавця, на суми неодержаних Орендарем як наслідок цих порушень прибутків або втрат Орендаря.
7.2.2. За порушення п.2.5 Орендодавець сплачує штраф у розмірі 1 відсотка від суми коштів, що підлягають виділенню Орендареві у відповідному календарному році і не виділених йому Орендодавцем.
7.2.3. За порушення п.2.7 Орендодавець сплачує Оренда¬реві штраф у розмірі ________ крб. за порушення кожного пункту зобов'язань.
7.3. Сторони звільняються від сплати санкцій, якщо по¬рушення ними своїх зобов'язань викликані незалежними від них обставинами.
7.4. Штрафи і санкції сплачуються протягом 20 днів після подання потерпілою стороною відповідного акту.
8. При зміні централізовано установлюваних цін, тарифів, податків і інших, незалежних від Орендаря умов, що визнача¬ють рівень його прибутковості від здійснення діяльності за цим договором, фінансові взаємовідносини між Орендарем і Орен¬додавцем мають бути переглянуті так, щоб за інших однако¬вих умов не сталось зниження фондів оплати праці і фондів розвитку Орендаря, формованих з доходів від здійснення ді¬яльності, що є предметом цього договору.
9. Суперечки з цього договору розв'язуються в установле¬ному порядку.
10. При закінченні і достроковому розірванні договору Орендодавцеві належить повернути майно, передане ним Орендареві згідно з цим договором і що не перейшло у власність Орендаря. Майно має бути повернено у неушкодже¬ному стані.
При цьому Орендар повертає Орендодавцеві оборотні кош¬ти, передані йому Орендодавцем згідно з цим договором, у повному обсязі.
11. Договір може бути розірвано або змінено: за взаємною згодою сторін;
за рішенням однієї з сторін при грубих неодноразових пору¬шеннях іншою стороною своїх обов'язків;
з ініціативи Орендаря при істотній зміні умов, що вплива¬ють на результати його діяльності.
12. Додаткові умови ____________ ________________
ІЗ. Договір укладено на _________ років.
14. Договір вступає у силу з ''__'' ________ 19__ р.
15. Договір складено у двох примірниках, один з яких збері¬гається у Орендодавця, інший - у Орендаря.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:
Орендодавець: ________________ Орендар: _______

Підписи:
Орендодавець Орендар
___ ____
“__” __________ 19__ р. “__”_______ 19__ р.
 

Лента новостей

Друзья портала:

Продажа земли в Крыму - земля в Крыму. Участки на ЮБК, в Ялте, Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории и др.
Продажа земельных участков – все загородной по коммерческой недвижимости Киева и Украины
Цены на компьютеры. Объявления Украины и России.

Баннерная реклама

Друзья портала:

Недвижимость Украины - коммерческая недвижимость и земельные участки в Северодонецке. Земельные участки в Крыму
Раскрутка сайтов

Курс валют

Статистика посещений

Rambler's Top100
get married with Russian brides homepage counter счетчик сайта

Партнеры: