Портал недвижимости Новое место

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Ошибка
  • Ошибка при загрузке канала данных.
Главная Законодательство Договор аренды дома, строения (другого объекта недвижимости)

Договор аренды дома, строения (другого объекта недвижимости)

E-mail Печать PDF
ДОГОВІР оренди будинку‚ споруди (іншого об’єкта нерухомості)

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _______________,

в особі директора ______,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ОРЕНДАР: _______,

в особі директора ______,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає‚ а ОРЕНДАР бере в тимчасове володіння наступну споруду (далі за текстом – "об’єкт‚ що орендується"):

1.1. Об’єкт‚ що орендується‚ являє собою будинок‚ що стоїть окремо‚ з підсобними (допо­між­ними) спорудами.

1.2. Адреса: _______.

1.3. Загальна площа: _____________.

1.4. Площа підвальних приміщень: _______________.

1.5. Розмір земельної ділянки‚ що передається у користування разом з об’єктом‚ що орен­дується: ________________________.

1.6. Вартість об’єкта‚ що орендується: ____________.

1.7. Кількість поверхів: ___________.

1.8. Стан об’єкта‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: ___.

1.9. Недоліки майна‚ що орендується: _____________ ________.

1.10. Супутні споруди та підсобні приміщення загальною площею:

1. _______________ кв.м.

2. _______________ кв.м.

2. МЕТА ОРЕНДИ

________ ________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА В ОРЕНДУ

3.1. Приймання-передача об’єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників сторін.

3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об’єкта‚ що орендується‚ протягом ________ з моменту підписання Даного Договору.

3.3. Протягом терміну за п.3.2 Даного Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен виїхати з об’єкта‚ що орендується‚ та підготувати його до передачі ОРЕНДАРЕВІ.

3.4. Об’єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийнятий ОРЕНДАРЕМ протягом ____________ з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

3.5. При передачі об’єкта‚ що орендується‚ складається акт здачі-приймання‚ який підпису­ється членами двосторонньої комісії.

3.6. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає ________________ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ за актом здачі-приймання.

4.2. Якщо жодна сторона в термін _______ до закінчення Даного Договору не заявить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _________.

4.3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

4.4. ОРЕНДАР має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін ___‚ при цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ________ ___________ грн. за ______________.

(термін)

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ наперед не пізніше ________ числа кожного __________.

(місяця‚ квартала‚ півріччя)

5.3. ОРЕНДАР зобов’язаний протягом ___________ з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за ___ авансом.

(строк)

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами 1 раз протягом __________

(строк)

за згодою сторін.

5.5. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі продуктами харчування‚ товарами‚ послугами.

5.6. ОРЕНДАР має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.5.4 Даного Договору на термін оплати не застосовується.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ об’єкта‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором втрачає право розпорядження об’єктом‚ що орен­ду­ється‚ на термін оренди без письмової згоди ОРЕНДАРЯ.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов’язується:

використовувати об’єкт‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;

своєчасно здійснювати орендні платежі;

самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт об’єкта‚ що орендується‚ про­тягом терміну оренди;

нести всі витрати з експлуатації об’єкта‚ що орендується;

утримувати об’єкт‚ що орендується‚ у повній справності;

здійснювати за власний рахунок поточний ремонт об’єкта‚ що орендується‚ у термін ________;

не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову‚ добудову та переплану­вання об’єкта‚ що орендується;

підтримувати території‚ прилеглі до об’єкта‚ що орендується‚ та земельну ділянку в належному санітарному стані;

за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій об’єкта‚ що орендується;

застрахувати об’єкт‚ що орендується‚ на термін оренди щодо усіх звичайно прийнятих ри­зи­­ків;

безборонно допускати на об’єкт‚ що орендується‚ представників ОРЕНДОДАВЦЯ з метою пе­ревірки його використання у відповідності до умов Даного Договору;

нести інші обов’язки як володар об’єкта‚ що орендується:

________________ .

7.2. ОРЕНДАР має право:

обладнати об’єкт‚ що орендується‚ на власний розсуд;

упорядкувати територію‚ прилеглу до об’єкта‚ що орендується‚ на власний розсуд;

здавати об’єкт‚ що орендується‚ у суборенду за умови згоди ОРЕНДОДАВЦЯ;

_______________.

7.3. ОРЕНДАР самостійно і від власного імені укладає договори щодо надання комунальних послуг у повному обсязі із спеціалізованими організаціями.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ОБ’ЄКТА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

8.1. Повернення ОРЕНДОДАВЦЮ об’єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників сторін.

8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об’єкта‚ що орендується‚ протягом ________ з моменту закінчення терміну оренди.

8.3. Протягом терміну за п.8.2 Даного Договору ОРЕНДАР зобов’язаний виїхати з об’єкта‚ що орендується‚ та підготувати його до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.

8.4. Об’єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий ОРЕНДАРЕМ та прийнятий ОРЕНДОДАВЦЕМ протягом __________ з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

8.5. При передачі об’єкта‚ що орендується‚ складається акт здачі-приймання‚ який підписується членами двосторонньої комісії.

8.6. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається фактично переданим ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання акту здачі-приймання.

8.7. Об’єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж стані‚ в якому він був переданий в оренду з урахуванням нормального зносу.

8.8. Здійснені ОРЕНДАРЕМ відокремлювані покращення об’єкта‚ що орендується‚ є власністю ОРЕНДАРЯ.

8.9. У випадку‚ коли ОРЕНДАР здійснив за власний рахунок та за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ по­кращення‚ не відокремлювані без шкоди для об’єкту‚ що орендується‚ він ________ право після припинення договору на відшкодування вартості цих покращень.

(має, не має)

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

у випадку прострочення в прийнятті об’єкта‚ що орендується‚ пеня в розмірі _____ ____________ від вартості об’єкта за кожен день прострочення;

у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі _____________ від суми боргу за кожен день прострочення;

у випадку нецільового використання об’єкта‚ що орендується‚ штраф у розмірі ____ від суми договору;

за передачу об’єкта‚ що орендується‚ або його частини в суборенду без письмової і попередньої згоди ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі __ від суми договору.

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за Даним Договором:

у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЕВІ об’єкта‚ що орендується‚ пеня в розмірі ___ від його вартості за кожен день прострочення.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови Даного Договору та свої зобов’язання.

10.2. Інші підстави:

________.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________ ________.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

12.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним‚ листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

12.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при вза­ємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

13. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

13.1. До Даного Договору додається: _______________.

13.2. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 

Лента новостей

Друзья портала:

Продажа земли в Крыму - земля в Крыму. Участки на ЮБК, в Ялте, Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории и др.
Продажа земельных участков – все загородной по коммерческой недвижимости Киева и Украины
Цены на компьютеры. Объявления Украины и России.

Баннерная реклама

Друзья портала:

Недвижимость Украины - коммерческая недвижимость и земельные участки в Северодонецке. Земельные участки в Крыму
Раскрутка сайтов

Курс валют

Статистика посещений

Rambler's Top100
get married with Russian brides homepage counter счетчик сайта

Партнеры: